VALLAAMETNIKE AMETIJUHENDID


Vallasekretär

Maanõunik

Sotsiaalnõunik

joon

LAIMJALA VALLA VALLASEKRETÄRI AMETIJUHEND

I ÜLDSÄTTED

1. Käesolev ametijuhend sätestab Laimjala vallavalitsuse vallasekretäri tööülesannete kirjelduse, tema õigused, kohustused ja vastutse ning teenistusse võtmise jateenistusest vabastamise alused.
2. Vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.
3. Vallasekretär  võetakse teenistusse määramata ajaks.
4. Vallasekretäri ametisse nimetamisel on vallavanemal õigus kohaldada katseaega kestvusega kuni 6 kuusd.
5. Vallasekretär juhindub oma töös seadusandlusest, Laimjala valla põhimäärusest, Laimjala vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, Laimjala valla töösisekorraeeskirjast ning käesolevast ametijuhendist.
6. Vallasekretärile laienevad avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikele ettenähtud õigused ja kohustused.
7. Vallasekretärile annab teenistusülesandeid ja kontrollib neid vallavanem.
8. Vallasekretär vabastatakse teenistusest seaduses ettenähtud alustel ja korras.

 

II TEENISTUSÜLESANDED

Vallasekretär on valla töö järjepidevust tagav juhtiv ametiisik, kes:
1) on valla kantselei juht;

2) tagab vallavolikogu ja – valitsuse poolt väljaantavate õigusaktide ning kantselei muu dokumentatsiooni vastavuse Eesti vabariigi õigusaktide nõuetele nii sisu kui vormi poolest, viseerib määruste, otsuste ja korralduste projektid ning annab vallavolikogule ja- valitsusele nende seaduslikkuse kohta oma arvamuse;

3) kontrollib volikogu ja –valitsuse istungite päevakorda planeeritud õigusaktide projektide ettevalmistamist;

4) estiab vallavanemale ettepanekuid kantselei striktuuri, funktsioonide ja koosseisu kohta;

5) vallavalitsuse esindamine kohtus ilma erivolituseta;
6) valla vapipitsati hoidmine;
7) õigusabi andmine volikogu ja valitsuse liikmetele, haldusaparaadile ning allasutuste juhtidele;
8) vallavalitsuse õigusaktide ja vallavalitsuse protokollide allkirjastamine;
9) vallavalitsuse istungite protokollide vormistamine, asjaosalistele protokollist väljavõtete ja õigusaktidest ärakirjade edastamine;
10) õigusaktide projektide väljatöötamine tema pädevusse antud küsimustes;
11) seadusega lubatud notariaaltoimingute tegemine;
12) perekonnaseisuaktide vormistamine ja väljaandmine;
13) valijate nimekirja kinnitamine;
14) X- tee andmebaasi kasutamine;
15) majandustegevuse registri pidamine;
16) suhtlemine notaritega, dokumentide ettevalmistamine notariaalseteks tehinguteks;
17) oma töö kordineerimine teiste omavalitsuste sekretäridega, osalemine maakondlikel ja vabariklikel nõuüidamistel ja seminaridel;
18) Korraldab vajadusel kantselei töötajate täiendkoolitusele saatmist;
19) vastutab arhiivi korrashoiu eest;
20) vastutab kaadrialase töö s.h. suhtlemine haigekassaga;
22) vastutab kirjadele tähtaegse vastamise ja asjaajamise korraldamise eest kantseleis;
23) valimiste ja loenduste läbiviimine ja korraldamine
24) muude kohustuste täitmine, mis tulenevad seadusandlusest, valla põhimäärusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning vallavanema käskkirjadest.

 

III VALLASEKRETÄRI ÕIGUSED

Vallasekretäril on õigus:
1) saada vallavanemalt, volikogu esimehelt, volikogu ja valitsuse liikmetelt, haldusaparaadi töötajatelt ning allasutuste juhtidelt informatsiooni, dokumente jms. Mis on vajalik temale pandud teenistusülesannete täitmiseks;

2) saada oma tööks vajalikku täienduskoolitust ja nõuannet;
3) esineda vallavolikogu ja vallavalitsuse istungitel oma seisukohaga;
4) esitada kirjalik eriarvamus juhul, kui ta ei nõustu dokumendi sisuga ( see ei vasta seadusele, on teostamatu, ei vasta sellele kuidas otsustati vms.). Eriarvamus tehakse teatavaks vallavanemale, vallavolikogule või- valitsusele.
5) osaleda omavalitsuste sekretäridele korraldatud üritustel, nõupidamistel jms.
6) kasutada teenistusülesannete täitmisel infotehnoloogist, sõiduautot.

 

IV VALLASEKRETÄRI VASTUTUS

Vallasekretär vastutab:

1. ametijuhendis sätestatud ülesannete kohusetundliku, õigeaegse ja nõuetekohase täitmise eest;
2. koos vallavanemaga vallavalitsuse õigusaktide seadusele vastavuse eest;
3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni eest.
4. varaliselt talle tööks kasutada antud vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest.

 

V KVALIFIKATSIOONINÕUDED

1.  vallasekretär peab omama juristi kvalifikatsiooni või tunnistust vastavuse kohta Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kutsenõuetele
2. Vallasekretär peab olema eesti kodanik, kes valdab eesti keelt keeleseaduse nõuetele vastavalt.
3.Vallasekretär peab tundma põhiseadusliku riigikorralduse aluseid, üldteamisi ühiskonnakorralduse alal
4. Vallavolikogu ja vallavalitsuse struktuuride ja töökorralduse tundmine
5. Vallasekretäril peab olema hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, oskus konsuldeerida ja pidada läbirääkimisi, heatahtlik, abivalmis ja viisaks
6. Vallasekretär peab tunda asjaajamise aluseid ja suutma korraldada asjaajamist vallas ning vallakantselei tööd
7. Vallasekretäril peavad olema teadmised arvutist oma töölõigu ulatuses.

 

VI PIIRANGUD JA ERITINGIMUSED

Töökoh piirang – teise tööandja juures lubatud töötada tööandja loal.

 

VII AMETIJUHENDI MUUTMINE

Ametijuhendit võib muuta üksnes vallavanema ja vallasekretäri kokkuleppe alusel.

 

Vilmar Rei
Vallavanem

lehe algusesse

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee