SOTSIAALTOETUSED

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus. Laimjala vallavalitsuse poolt rahastatavaid sotsiaaltoetuseid makstakse isikutele, kes on rahvastikuregistris Laimjala valla elanikud ja vältimatu abi korral isikutele, kes abi vajamise hetkel viibivad Laimjala valla haldusterritooriumil.

Sotsiaaltoetuste taotlemise aluseks on üldjuhul isiku kirjalik põhjendatud taotlus. Vt. taotluste blanketid

Sissetulekutest mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
1) Sünnitoetus
2) Matusetoetus
3) Koolitarvete soetamise toetus
4) Õpilase eluaseme toetus
5) Koolilõputoetus
6) Hooldajatoetus
7) Toetus invavahendite ostmiseks ja rendiks
8) Transpordikulude kompenseerimise toetus

Laimjala Vallavolikogu määrus 7 "Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine".

Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus on ühekordne toetus vähekindlustatud isiku või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks vajalike kulutuste hüvitamiseks või ajutiste majandusraskuste ületamiseks.
Vähekindlustatuks loetakse üldjuhul isik või perekond, kelle eelmise kuu sissetulek on peale eluasemekulude maha arvamist väiksem kui pool kehtivat miinimumpalka

 Erakorraline toetus
(1) Erakorraline toetus on ühekordne toetus õnnetuse läbi eluaseme kaotamise või muu mõjuva põhjuse tõttu ootamatult raskesse olukorda sattunud isiku või perekonna olukorra leevendamiseks.
(2) Toetuse määrab vallavalitsus esitatud taotluse või volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul konkreetset olukorda ja vallaeelarve võimalusi arvestades


RIIGIEELARVEST finantseeritavad toetused

Toimetulekutoetus
(1) Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.
(2) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad kehtestab vallavolikogu.
Kehtiv määrus nr 3 16.07.16.
Vajaduspõhine peretoetus
Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:
1) perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või:
2) perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuul toimetulekutoetus. Toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab vallavalitsus sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee