SOTSIAALTEENUSED

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Laimjala valla kaudu rahastatavaid sotsiaalteenuseid osutatakse isikutele, kes on rahvastikuregistris Laimjala valla elanikud ja vältimatu abi korral isikutele, kes ajutiselt viibivad Laimjala valla haldusterritooriumil.
Teenused jagunevad tasuta teenusteks, soodustustega teenusteks ning tasulisteks teenusteks.

KOV-i poolt osutatavad sotsiaalteenused on:

1) Koduteenus
2) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
3) Tugiisikuteenus
4) Täisealise isiku hooldus
5) Isikliku abistaja teenus
6) Varjupaigateenus
7) Turvakoduteenus
8) Sotsiaaltransporditoetus
9) Transporditeenus
10) Eluruumi tagamine
11) Võlanõustamisteenus
12) Kuulmisnõustamine

Sotsiaalteenuste maksumus

Sotsiaalteenuste hinnakirjad kinnitab Laimjala Vallavalitsus kui teenuse maksumus või isikult võetav tasu ei ole sätestatud kehtiva hinnakirjaga, teenuse osutamiseks sõlmitud lepinguga või kaasnevate õigusaktidega.
Vallavalitsusel on õigus kehtestada isiku omaosaluse määr sotsiaalteenuse eest tasumisel.
Sotsiaalteenuste eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

Sotsiaalteenuste  taotlemine

  1.  Teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja esitab valla sotsiaaltöötajale kirjaliku taotluse.
  2. Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda taotlejalt  või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja muid dokumente ning täiendavaid andmeid teenuse vajalikkuse hindamiseks
  3. Sissetulekute hulka ei arvata riigi  või  valla eelarve vahenditest makstavaid ühekordseid  sotsiaaltoetusi.

 Abivajaduse hindamine

(1) Teenuse taotlemisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

(2)Sotsiaalteenuse määramisel arvestatakse taotleja konkreetseid vajadusi, valla eelarves sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks eraldatud vahendite kogumahtu, teenuste hinnakirja ning taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut, varanduslikku seisu ja eluasemekulusid.


VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee