Maaomaniku asjaajamise juhiseid

Maa ostueesõigusega erastamine

Alates 01.01. 2004. a võetakse maa ostueesõigusega erastamise avaldusi vastu vaid neil juhtudel, kui ehitis on omandatud vallasasjana ja ehitise uus omanik esitab maa ostueesõigusega erastamise avalduse 3 kuu jooksul ehitise omandamise päevast arvates.
Vormikohane avaldus maa ostueesõigusega erastamiseks tuleb esitada Laimjala Vallavalitsusele. Sellele lisatakse ehitise omandamist tõendav dokument ja koopia isikut tõendavast dokumendist. Vormistamise korrektsuse tagamiseks soovitame teil avaldus koostada maanõuniku juures. 

Maa erastamine enampakkumisel
 
Alates 01.01.2004. a võetakse avaldusi maa enampakkumisel erastamiseks vastu üksnes juhul, kui see esitatakse maareformi seaduse § 22 lõike 4 punktidest 1 või 2 sätestatud maa mittetagastamise otsusest tulenevalt ja nimetatud otsus on vastu võetud pärast 1. oktoobrit 2003.
Avaldus maa enampakkumisega erastamise algatamiseks tuleb esitada Saare maavanemale.


Hoonestusõiguse seadmine


Riigi omandis olevale maale hoonestusõiguse saamiseks tuleb vormikohane avaldus esitada Saare maavanemale või Laimjala Vallavalitsusele, kes edastab selle Saare maavanemale.
Avalduse esitamisele järgnevalt teeb riik toimingud vastava krundi riigi omandisse jätmiseks ning otsustab hoonestusõiguse seadmise viisi.


Kinnisasja koormamine ja võõrandamine


Kõik kinnisasja koormamiseks ja võõrandamiseks vajalikud asjaõiguslepingud peavad olema notariaalselt tõestatud. Kinnisasjaga seonduvad kohustused ja kitsendused on kehtivad, kui nad on kinnistusraamatusse kantud, välja arvatud seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused.


Kinnisasjade liitmine ja jagamine

Kinnisasja omanikul õigus tellida katastriüksuse jagamise tööd litsentsi omavalt maamõõtjalt, kes teeb maamõõdutööd. Laimjala Vallavalitsus määrab oma korraldusega moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed. Uute maaüksuste registreerimine maakatastris toimub maa omaniku ja maamõõtja avalduse alusel. Uute katastriüksuste andmed registreeritakse kinnistusraamatus maakatastri vastava avalduse alusel endise kinnistu koosseisu. Sellele järgnevalt võib omanik taotleda uute kinnistute registreerimist kinnistusraamatus ning teha nendega tehinguid.   

 

VIIMATI LISATUD

Laimjala valla UUS teabeleht VALLAELU Nr. 73 pdf

Laimjala valla 2016 AASTAARUANNE

Hajaasustusprogrammi 2017 lühitutvustus pdf

 

TASUB TEADA

Avatud on Asva-Sääremäe LOODUSRADA
Lisatud tutvustav VIDEO

KOIGI matkarada tutvustav video

SAAREMAA VALDADE ÜHINEMISLEPING

Valla 2014- 2020 ARENGUKAVA pdf

Laimjala valla TERVISEPROFIIL pdf

Kahtla külas avatud ILUSALONG - "Schön salong" vt. 2 pilti >>

Kingli karjäärist võimalik osta PURUSTATUD KRUUSA. Fraktsioonid 0-32, 16-32 ja 0-16.
Täpsem info tel. 50 38 029 või vilmar.rei[at]laimjala.ee